+36 30 kattints kattints

Tudnivalók a képesítő vizsgáról

VOKK

Tudnivalók a képesítő vizsgáról

Tudnivalók a képesítő vizsgáról

VOKK.hu

Mit kell tudni a személy- és vagyonőr képesítő vizsgáról? Ismerd meg a vizsgáztatás menetét, és készülj fel alaposan az új szakmát adó feladatsorra! 

A képesítő vizsgát a Belügyminisztérium Vizsgaközpontja hajtja végre.

2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Tel.: +36 (26) 795-927, BM 24-604
E-mail: info@bmvizsgakozpont.hu

 


A következőkben idézzük a vizsgázókra vonatkozó részleteket a BM Vizsgaszervezési szabályzatából.

 

„BM VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZERVEZÉSI SZABÁLYZATA

Értelmező rendelkezések

5) Jelen szabályzat vonatkozásában:
a)    szakmai képzés: felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre felkészítő képzés;
b)    képesítő vizsga: szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga;
c)    programkövetelmény: a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett, szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés követelményeit tartalmazó program;
d)    képesítő vizsgára bocsátás követelménye: a képesítő vizsga megkezdésének feltétele, amely a szakmai képzés programkövetelményében kerül meghatározásra;
e)    interaktív (írásbeli) vizsga: számítógép vagy papír alapú feladatlap használata útján végrehajtott vizsgatevékenység;
f)    húzótétel: a projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtása során a vizsgázó által véletlenszerűen választott megoldandó feladat leírása;
g)    beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő személy: aki ezt megállapító írásos szakértői véleménnyel rendelkezik;
h)    vizsgáról történő igazolatlan távolmaradás: ha valaki a második, vagy azt követő vizsgáján sem jelenik meg és a vizsgát megelőző 5. naptári napig hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy az előző vizsgáról történő hiányzása és az értesítési kötelezettségének elmulasztása önhibáján kívül történt. Az önhiba megítélésében a BM Vizsgaközpont vezetője, akadályoztatása esetén pedig annak helyettese dönt;
i)    értesítési kötelezettség: aki valamely ok miatt a vizsgáján nem tud részt venni, vagy arra csak késve tud megérkezni, az ok felismerését követően köteles arról a BM Vizsgaközpontot haladéktalanul (amint erre lehetősége nyílik) értesíteni. Az értesítést a képzőn keresztül is megteheti.

 

II. FEJEZET A KÉPESÍTŐ VIZSGA

Vizsgára történő jelentkezés

6) A képzésben részt vevő személy képesítő vizsgára történő jelentkezési szándékát az 1. számú melléklet szerinti „Jelentkezési lap képesítő vizsgára” nyomtatvány kitöltésével és BM Vizsgaközpont részére történő megküldésével jelzi, melyhez csatolni kell az adott szakmai képzés programkövetelményében a képesítő vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott dokumentumokat. 

 

7) A képzésben részt vevők képesítő vizsgára történő jelentkezése képző intézmény közreműködésével is történhet.
A vizsgára történő jelentkezési folyamat segítése céljából képző a képzésre jelentkezőktől kérjen felhatalmazást, hogy személyes adataikat kezelhesse és a BM Vizsgaközpont felé továbbíthassa. Képző intézmény az általa folytatott szakmai képzések képesítő vizsgáinak végrehajtása iránti igényét a szabályzat 2. számú melléklete szerinti vizsgabejelentő szándéknyilatkozat kitöltésével és megküldésével jelzi BM Vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentő szándéknyilatkozatnak legkésőbb a képesítő vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie BM Vizsgaközponthoz.

 

8) Amennyiben képző intézmény útján kerül sor a képzésben részt vevők képesítő vizsgára történő jelentkezésére, úgy képző intézmény gondoskodik a képzésben részt vevők által kitöltött jelentkezési lapoknak, valamint az adott szakmai képzés programkövetelményében a képesítő vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott dokumentumoknak BM Vizsgaközpont részére történő megküldéséről. A jelentkezési lapoknak, valamint a vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumoknak legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőzően legalább 5 naptári nappal korábban be kell érkezniük BM Vizsgaközponthoz. Ettől való eltérést a BM Vizsgaközpont vezetője kérelemre engedélyezhet.

 

Vizsgacsoportok kialakítása, a vizsga időpontjának kijelölése

9) BM Vizsgaközpont a jelentkezési lapok beérkezését követően kialakítja a vizsgacsoportokat. A vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a 38 főt.

 

10) BM Vizsgaközpont vezetője – képző intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján – kijelöli a képesítő vizsga időpontját és helyszínét, melyről közvetlenül, vagy képző intézmény útján tájékoztatja a képzésben részt vevőket.

 

11) A képesítő vizsga vizsgatevékenységei 07.00 és 19.00 óra között folytathatók le. Ettől való eltérést BM Vizsgaközpont vezetője engedélyezhet.

 

12) Ugyanazon vizsganapra – ha azt a programkövetelmény nem zárja ki – több vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. A nyolcórás időkeret számításakor a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni.

 

A vizsga előkészítése

18) A jegyző a képző intézménytől, illetve a vizsgára jelentkezőtől beérkezett dokumentumok alapján ellenőrzi a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét. Ha a jegyző a megküldött dokumentumok tekintetében hiányosságot talál, hiánypótlásra hívja fel a képző intézményt, illetve a vizsgára jelentkezőt. Amennyiben a hiányosság az első vizsgatevékenység megkezdéséig nem kerül pótlásra, a vizsgára jelentkező a képesítő vizsgán nem vehet részt.

 

23) A jegyző a vizsga helyszínéről és időpontjáról, valamint a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról a vizsgázókat is tájékoztatja a vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal. Ha a vizsgázók képesítő vizsgára történő jelentkezése képző intézmény közreműködésével történt, akkor a jegyző képző intézmény útján küldi meg vizsgázók részére a tájékoztatást.

26) Ha az interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység vagy a projektfeladat végrehajtásául kijelölt vizsgahelyszín előre nem várt ok (pl.: csőtörés, viharkár) miatt alkalmatlanná válik a vizsga lefolytatására, akkor BM Vizsgaközpont vezetője haladéktalanul intézkedik új vizsgahelyszín kijelölésére, illetve biztosítására. A kijelölt új vizsgahelyszínről a jegyző haladéktalanul értesíti a vizsgabizottság tagjait és a vizsgázókat.

 

27) Amennyiben a megkezdett vizsgatevékenység végrehajtása során valamilyen előre nem látható esemény miatt (pl.: Rendőrség, Katasztrófavédelem, vagy más hatóság azonnali hatállyal végrehajtandó döntése) a vizsgahelyszínt el kell hagyni, és az adott időben másik vizsgahelyszín biztosítására tett intézkedés nem vezet eredményre, a vizsgát fel kell függeszteni és végrehajtását későbbi időpontra kell halasztani.

 

Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása

29) Az interaktív (írásbeli) vizsgafeladat végrehajtása alatt a vizsgateremben állandó felügyeletet kell biztosítani. A vizsgabizottság tagjain kívül felügyelő az lehet, aki a szakmai képzéshez jogszabályban előírt szakképzettséggel nem rendelkezik. A teremfelügyelőt BM Vizsgaközpont vezetője jelöli ki.

 

30) A vizsgázók vizsgaterembe történő beültetését megelőzően a teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, majd beülteti a vizsgázókat a vizsgaterembe. A beültetést követően rögzíti az ülésrendet a jegyzőkönyvben.

 

31) A vizsga megkezdése előtt a teremfelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről.

 

32) Az interaktív (írásbeli) vizsgára a vizsgáztatott szakmai képzés programkövetelményében meghatározott időtartam áll rendelkezésre. A vizsgázó az interaktív vizsgatevékenység megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

 

33) Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása számítógép használata útján történik, amely során a vizsgázónak a számítógép által – az adott szakmai képzés feladatait tartalmazó, a BM Vizsgaközpont adatbázisából – generált vizsgafeladatsort kell megoldania.

 

34) A vizsgázó – a helyszínen elhangzott tájékoztatásnak megfelelően – a belépéshez szükséges adatok beírását követően indíthatja el a feladatsort. A feladatsor megoldására rendelkezésre álló (a szakképesítés programkövetelményében meghatározott) időt a program az elindítását követően automatikusan visszaszámlálja, és kijelzi a még felhasználható időt.

 

35) A feladatsor megoldása során lehetőség van a válaszok javítására, feladatok későbbre halasztására, amelyet az informatikai program által adott utasításoknak megfelelően, értelemszerűen tehet meg a vizsgázó. A vizsga befejezése és a program vizsgázó általi lezárása után a kérdésekre adott válaszok megváltoztatására, korrigálására, módosítására már nincs lehetőség.

 

36) A vizsga lezárását követően a program megadja az elért érdemjegyet és a százalékos értékelést, melyet követően a vizsgázó megtekintheti a részletes javított feladatsort (az egyes kérdésekre adott válaszok helyességét). 

 

37) A teremfelügyelőnek az interaktív (írásbeli) vizsga időtartama alatt a teremből ki és belépő vizsgázókat, a ki és belépés időpontjának megjelölésével rögzítenie kell a jegyzőkönyvben.

 

38) Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása során a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolítása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák elhárítása érdekében BM Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével jelen lehet.

 

39) Amennyiben számítógép használatát igénylő interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása akadályba ütközik, és az akadály nem elhárítható, akkor a vizsgát papír alapú feladatlap használatával kell végrehajtani.

 

40) Az interaktív (írásbeli) vizsga papír alapú feladatlap használata útján történő végrehajtása esetén a tájékoztatást követően a feladatközlő lapokat, valamint a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó zárt borítékok sértetlenségének ellenőrzésére kerül sor, mely a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerül, az ellenőrző személyek adatainak és aláírásuknak felvételével egyidejűleg. Ezt követően kerül sor a feladatközlő lapokat tartalmazó boríték felbontására, és a feladatlapok vizsgázók részére történő kiosztására. A kiosztott feladatlapokra a szükséges adatok (pl.: vizsgázó neve) vizsgázók általi felírását követően, a teremfelügyelő jelzésének megfelelően kezdhető meg a feladatok megoldása. A teremfelügyelő a feladatlap kitöltésének pontos kezdő időpontját ismerteti a vizsgázókkal, mely időponttól számítva kell meghatározni – a programkövetelményben a vizsgatevékenység végrehajtására előírt idő figyelembevételével – a befejezés időpontját.

 

41) A vizsga időtartama alatt a vizsgázó teremből történő kilépésére a dolgozatának teremfelügyelő részére történő leadása esetén van lehetősége. A teremfelügyelőnek a teremből ki és belépő vizsgázókat, a ki és belépés időpontjának megjelölésével rögzítenie kell a jegyzőkönyvben és feladatközlő lapon. A vizsga befejezésekor a feladatlap leadásának időpontját a teremfelügyelő szintén rögzíti a jegyzőkönyvben és feladatközlő lapon.

 

42) A vizsga befejezését követően a kitöltött feladatlapok átadásra kerülnek, a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó zárt borítékkal együtt, a javítási feladatokra kijelölt személy részére, aki a javítási, értékelési feladatokat a projektfeladat megkezdéséig elvégzi. A vizsgázó eredményét százalékban és érdemjegyben is ki kell fejezni, melyről a projektfeladat megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell. Az interaktív (írásbeli) vizsga eredményének megismeréséről a vizsgázók az 8. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban nyilatkoznak.

 

43) Az interaktív vizsgatevékenység közben, ha a teremfelügyelő szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását.

 

44) A teremfelügyelő haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot BM Vizsgaközpont vezetőjének, aki azt kivizsgálja és dönt a vizsgázó tekintetében a képesítő vizsga további vizsgatevékenységének folytathatóságáról. A szabálytalanság megtörténtét és az ezzel kapcsolatban hozott döntést a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

 

A projektfeladat végrehajtása

45) A projektfeladat megkezdése előtt a jegyző ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát. A vizsgázók ezt követően tájékoztatást kapnak a vizsga menetéről, továbbá munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melynek megtörténtéről a 9. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv aláírásával nyilatkoznak. A vizsgatevékenység megkezdése után a vizsgázónak további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható.

 

46) A jegyző – a vizsgabizottság tagjainak korábbiakban megküldött projektfeladatnak megfelelő – húzótételeket, valamint a felkészüléshez a BM Vizsgaközpont bélyegzőjével ellátott jegyzetlapot biztosít.

 

47) A projektfeladatot a vizsgázó az általa véletlenszerűen kiválasztott húzótétel alapján, az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi.

 

48) A projektfeladat végrehajtására a vizsgáztatott szakmai képzés programkövetelményében meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére.

 

49) A projektfeladat a szükséges személyi és tárgyi feltételek – ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket – megléte esetén kezdhető meg és folytatható. A feltételek meglétét a feladat végrehajtását megelőzően a vizsgafelügyelő ellenőrzi.

 

50) A projektfeladat végrehajtás során a vizsgázó teljesítményét a programkövetelményben meghatározott szempontok figyelembe vételével kell minősíteni. A vizsgázó eredményét százalékban és érdemjegyben kell kifejezni.

 

51) Amennyiben a vizsgázó a projektfeladat megoldására elégtelen értékelést kapna, a vizsgabizottság döntése alapján póttételt húzhat. Póttétel húzása esetén a vizsgázó projektfeladatára adott értékelése elégségesnél jobb nem lehet.

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése

53) A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként kell értékelni, a teljesítmény százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig kell elvégezni, tizedes jegy nem állapítható meg.

 

54) Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének érdemjegyben történő kifejezésére az adott szakképesítés programkövetelményében meghatározott értékelést kell alkalmazni.

 

55) A képesítő vizsga végső minősítését osztályzattal kell kifejezni. A végső eredményt az egyes vizsgatevékenységeken elért százalékos eredményekből a programkövetelményben meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően kell kiszámítani. Az értékelési súlyaránynak megfelelően kialakított százalékos eredmény érdemjegyben történő kifejezésére az Szkr. 290. § (2) bekezdésében foglaltak kell alkalmazni.

 

56) Sikertelen a képesítő vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen.

57) A képesítő vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont a vizsgabizottság útján hirdeti ki.

 

Az esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség biztosítása

58) A képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól – jogszabályban vagy programkövetelményben meghatározott kivétellel – nem adható felmentés.
Amennyiben programkövetelmény az interaktív (írásbeli) vizsgarész alóli felmentést lehetővé teszi és a vizsgázó a vizsga megkezdése előtt benyújtott írásbeli kérelme alapján felmentést kap ennek teljesítése alól, úgy a képesítő vizsga érdemjegye – ha az érintett szakképesítés programkövetelménye másként nem rendelkezik – a projektfeladat eredménye alapján kerül megállapításra oly módon, hogy a projektfeladatra adott értékelés kerül beszámításra az interaktív (írásbeli) vizsga eredményéhez is.
 

A javítóvizsga és pótlóvizsga

72) Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki:
a)    sikertelen képesítő vizsgát tett, 
b)    a képesítő vizsgát igazolható ok nélkül megszakította, vagy 
c)    szabálytalanság miatt a képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került.

 

73) Ha a programkövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen képesítő vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni.

 

74) Ha a vizsgázó a képesítő vizsgát megkezdte, de neki fel nem róható okból befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.

 

75) A megkezdett, de be nem fejezett, vagy a sikertelenül zárult vizsga esetén a vizsgázó részére a törzslappal egyező tartalmú törzslap-kivonat kerül kiadásara a vizsga lezárását követő 30 napon belül. A törzslap-kivonatot BM Vizsgaközpont vezetője írja alá és hitelesíti BM Vizsgaközpont körbélyegzőjével.


76) A javító és pótlóvizsga a programkövetelmény megváltozásáig, de legalább a képesítő vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos programkövetelmények szerint tehető le.

 

Bizonyítvány átvételére vonatkozó külön rendelkezések

87) A vizsgázók számára a képesítő vizsga a bizonyítványosztásig tart.

 

88) A vizsgáról bizonyítványosztás előtti eltávozás csak különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezhető, mely írásban megfelelő indokolással ellátva kérelmezhető. A kérelem BM Vizsgaközpont formanyomtatványán (14. számú melléklet) nyújtható be, mely nyomtatvány a vizsga jegyzőjétől kérhető.

 

89) A kérelem elbírálására – a jegyző véleményének meghallgatását követően – a vizsgabizottság 1. számú (ellenőrzési) feladatokat ellátó tagja jogosult.

 

90) Amennyiben a vizsgázó az 1. számú (ellenőrzési) feladatokat ellátó tag engedélye alapján  bizonyítványosztás előtt távozik a vizsgáról, a bizonyítványát írásbeli meghatalmazás alapján más személy átveheti. A meghatalmazás BM Vizsgaközpont formanyomtatványán (15. számú melléklet) nyújtható be, mely nyomtatvány a vizsga jegyzőjétől kérhető. A meghatalmazást a vizsgázónak a vizsgáról történő távozása előtt a jegyzőnek kell átadnia.

 

91) Meghatalmazás leadásának hiányában a képesítő bizonyítvány BM Vizsgaközpont székhelyén munkaidőben, a vizsga jegyzőjével előre egyeztetett időpontban vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján.

 

92) Amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány kiosztása előtt engedély nélkül távozik a vizsgáról, arról a jegyzőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell BM Vizsgaközpont vezetőjét.

 

93) BM Vizsgaközpont vezetője a jegyző beszámolója, valamint szükség esetén a vizsgabizottsági tagok meghallgatása alapján a körülményeket megvizsgálja és dönt arról, hogy a vizsgát érvényesnek fogadja el vagy a projektfeladat megismétlésére kötelezi a vizsgázót. A vizsga érvényessége vonatkozásában méltánylást érdemlő körülménynek a vizsgázónak fel nem róható ok tekinthető (pl.: a vizsgázót rosszullét miatt a vizsga helyszínéről mentő szállítja e)

 

Bizonyítvány másodlat

99) Névváltozás esetén, az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – a képzésben részt vevő személy kérelmére – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki.

 

100) A képesítő bizonyítványmásodlat az eredeti képesítő bizonyítvány pótlására szolgáló, a vizsgatörzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített közokirat.

 

101) A képesítő bizonyítványmásodlatnak – a névváltozás kivételével – szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti képesítő bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A képesítő bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a képesítő bizonyítványmásodlat kiadásának az okát, továbbá a Vizsgaközpont nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal és a Vizsgaközpont vezetőjének aláírásával.

 

102) Képesítő bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a vizsgatörzslapon fel kell tüntetni a kiadott képesítő bizonyítványmásodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti képesítő bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.
103) A képesítő bizonyítványról másodlatot sorszámozott képesítő bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiadni.

 

104) A bizonyítványmásodlatért jogszabályban meghatározott illetéket kell leróni.”

Jelentkezés

Jelentkezz Személy- és vagyonőr tanfolyamunkra és legyél Te is a legjobbak között!

Hírek

Online jelentkezés