+36 30 kattints kattints

Felnőttképzési szolgáltatások

A Felnőttképzésről szóló törvény alapján cégünk ingyenesen nyújt felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat a képzéseinken résztvevők számára.

 

A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások célja, hogy támogassa a felnőtt foglalkozást elősegítő képzésben való részvételét a sikeres munkavállalás érdekében, illetve segítse bekapcsolódni a képzési folyamatba, továbbá felkészítse a munkaerő-piacon való sikeres szereplésre. A cél az önismeret, az új készségek, új szakmai és magatartásbeli, viselkedésbeli tulajdonságok, új munkavállalói attitűdök elsajátítása, amelyek birtokában képesek lesznek alkalmazkodni a gazdasági környezet változó igényeihez.

A szolgáltatások szűkebb értelmű rendeltetését a következőképpen határoztuk meg:

 • Segíteni a jelentkezőt azzal, hogy dokumentáljuk azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a korábbi tanulmányai és munkavégzése során élettapasztalatként szerezett.
 • Segítséget nyújtani a számára a felnőttképzési programok kiválasztásához, döntése meghozatalához.
 • Segíteni tájékozódni a foglalkozások világában, a munkaerő-piaci karriercéljának meghatározásában, és szükség esetén elősegíteni mielőbbi visszatérését a munkaerőpiacra.
 • Tájékoztatni a képzések és egyéb támogatási, finanszírozási, továbblépési lehetőségek felől.
 • Alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedés érdekében, a naprakész munkaerő-piaci helyzet és az egyéni adottságai figyelembe vételével, ezzel az álláskeresési esélyeinek javítása.
 • Feldolgozni személyiségéből eredő problémáit, melyek a munkanélküliség átélésének következményei, és amelyek akadályozzák a munkavállalását, megelőzni a tartós munkanélküliség és az ezt kísérő pszichés-mentális hatások kialakulását.
 • Segíteni ügyfeleinket a mindennapi életben felmerülő jogi problémák intézésében, különösen a munkaviszonnyal és munkanélküliséggel összefüggő gondjai megoldásában.

A szolgáltatási tevékenység tehát szorosan kapcsolódik a felnőttképzési tevékenységhez, támogatja az egyén tanfolyamon történő részvételét, elősegíti a későbbi munkavállalást.

 

ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉSE

A képzésen részt vevő a képzés megkezdése előtt kérheti az adott képzés szempontjából releváns tudásának felmérését és beszámítását.

 • Meghatározott eszközökkel, oktatók által végrehajtott felmérése azoknak a kompetenciáknak (ismereteknek, készségeknek), amelyeket a személy formális és nem formális (szak)képzés, tréning, vagy tapasztalati úton megtanult, s ami beszámítható a felnőttképzési intézmény által kínált képzési programban való részvétel során.
 • Bemutatja az előzetes tudásszint mérésben résztvevő személynek azt a tudását, tapasztalatát és képességeit, amelyeket a munkavégzése során élettapasztalatként szerzett, segít a követelményként megszerzendő kompetenciákkal való összehasonlításban, beazonosításban és egyben dokumentálja a felmérés eredményét.

A cél, hogy meggyőződjünk arról, a résztvevő valóban rendelkezik a képzésen megszerezhető bizonyos kompetenciákkal, ezáltal mentesüljön bizonyos modulok, feladatok elvégzéséről.

A képzésért felelős oktató feladata, hogy elvégezze az előzetesen megszerzett tudás felmérését. Az eredményről tájékoztatja a jelentkezőt és a képzésért felelős vezetőt, aki dönt a tudás beszámíthatóságának formájáról és mértékéről.

A tudásszint mérés írásbeli teszt és szóbeli elbeszélgetés alkalmazásával történik.

 

A szolgáltatás folyamata:

A leendő képzésben résztvevő szóróanyagokon illetve a képzési programra történő jelentkezés során tájékoztatást kap a szolgáltatás lehetőségeiről, majd dönt arról, hogy igénybe veszi-e a lehetőségeket.

 • Az egyén dönt arról, hogy kéri-e a hozott tudásának felmérését.
 • Részletesen leírja az iskolarendszerben, illetve azon kívüli szakmai képzésének, oktatásban való részvételének formáit, eredményeit. Csatolja dokumentumait, mellyel alátámasztja megszerzett ismereteit.
 • Az egyén – ismeretei birtokában az oktató irányításával (mérés), vagy anélkül – bemutatja a hozott tudását.
 • Az előzetesen megszerzett tudás (felmérés) értékelése, annak a közlése az egyénnel.
 • A beszámíthatóság dokumentumának elkészítése.
 • Iratkezelés, archiválás (képzési dosszié).

A beszámítás módja:

 • ha a mutatott, dokumentált, mért tudás tartalmilag, részleteiben elmarad a szakmai program kimeneti szintjétől (nem felel meg), akkor a program keretében az adott modult, vagy tananyagrészt meg kell tanulni (nem számítható be),
 • ha a mutatott, dokumentált, mért tudás megfelel, a szakmai program kimeneti követelményszintjének, akkor azt be lehet számítani a képzési programba. A leendő képzésben résztvevő a korábban megszerzett, felmért és beazonosított kompetenciák ismeretének birtokában – a képzésért felelős vezető döntését és a vele történő egyeztetést követően – dönthet arról, hogy azon a modulon nem vesz részt, melynek szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott valamennyi kompetenciával rendelkezik. A modulba tartozó követelmények feldolgozásától való távolmaradást a képzésért felelős vezető hagyja jóvá úgy, hogy erről feljegyzést készít a jelenléti íven vagy külön feljegyzés formájában, amelyben felmenti a résztvevőt az óralátogatás alól. (A jóváhagyás azért szükséges, mert ellenőrizni kell, hogy nincs olyan jogi vagy más követelmény, ami miatt a felmentés nem adható meg).
 • Amennyiben a modulhoz tartozó kompetenciák megszerzése hiteles dokumentumokkal igazolt, a képzésben résztvevő a modulzáró vizsga alól is felmentést kaphat.
 • A döntést a képzésért felelős vezető az oktatóval együtt hozza meg, melynek eredményéről írásban tájékoztatja a jelentkezőt.
   

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ, PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS

A pályaorientáció olyan folyamat, amely a tájékozódást segíti a foglalkozások világában. Általában szakmával nem rendelkező személyek számára ajánlott, de igénybe vehetik szakmát váltani szándékozó ügyfeleink is.

A pályaorientáció folyamatában az egyén újabb információkat szerez a személy- és vagyonőr foglalkozásról, a munkaerő-piaci lehetőségekről, s önismeretét is bővíti.

Célcsoportja a pályaválasztásban nehezen döntést hozó, vagy döntésképtelen fiatalokból (részben pályakezdő fiatalok), illetve olyan felnőttekből áll, akik helyzetüket a foglalkoztatottság hiányában kilátástalannak érzik, elbizonytalanodtak.

A pályaorientálás célja, hogy ügyfelünk a személyiségének, képességének, érdeklődésének és nem utolsó sorban a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő tervet tudjon készíteni és megvalósítani. Végső cél, hogy visszajuttassa ennek megfelelően a munkaerőpiacra azokat a munkanélkülieket, akik valamilyen ide vonatkozó okból nincsenek munkára kész állapotban, illetve ezért önmaguktól nem képesek a potenciális munkavállalásra.

A pályaorientáció és pályakorrekciós tanácsadásunk során igény esetében mind elméleti mind készségszintű gyakorlati ismeretek megszerzésére nyílik mód, melyek segítséget nyújtanak az ügyfél számára karriercéljainak kijelölésében. A képzés megvalósításában részt vevő szakemberek a pályaválasztás pszichés (érdeklődés és alkalmasság szerepe a pályaválasztásban, ismerkedés a pályamódosítás okaival, saját pályaválasztási elképzelések összevetése a realitással, lehetőségekkel) összetevőiről nyújtanak átfogó ismereteket.

A tanácsadás célja:

 • A hatékonyabb álláskeresés elősegítése.
 • Az egyén objektív önértékelésének kialakítása, különös tekintettel a pillanatnyi munkaerő piaci igényekre – tudatos felkészülés a felvételi találkozókra.
 • A munkavállalásra motivált ügyfelek esélyeinek növelése készségfejlesztéssel, gyakorlati-technikai tanácsadással, perspektívák, pozitív jövőkép kialakítása.
 • Egy új szakma elsajátítási lehetőségének a kidolgozása.

A tanácsadás praktikus ismereteket nyújt a munkavállalással, ügyintézéssel, munkavállalói magatartással kapcsolatosan is.

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni. A tanácsadás módja: szóbeli elbeszélgetés.

A szolgáltatást a képzésért felelős vezető, az oktatók, a képzési referens végzi.

 

 

KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS
 

Képzési szükségletek felmérése:

A szolgáltatás rendeltetése annak meghatározása, hogy a jelentkező az általa kiválasztott szakmai tudás megszerzéséhez milyen kompetenciák és ismeretek megtanulása útján juthat el. A szolgáltatást azoknak a személyeknek érdemes igénybe venni, akik: határozott elképzeléssel rendelkeznek saját következő karriercéljukat illetően. Meghozták döntésüket arról, hogy karriercéljaik elérésének eszközeként képzésben fognak részt venni, már tájékozódtak a felől, hogy szándékukkal egy olyan felnőttképzési intézményhez kell fordulniuk, amelyik felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is nyújt, vagy egy felnőttképzéshez kapcsolódó másik szolgáltatás igénybevételének eredményeként fordulnak e szolgáltatásért az intézményhez.

A képzésben résztvevőknek meghatározzuk azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési programot, amelyek elvégzése elősegíthetik az általa megfogalmazott fejlesztési, fejlődési célok megvalósítását.

A felnőttképzésben résztvevők az ügyfélszolgálati irodában személyesen, telefonon vagy interneten keresztül vehetik igénybe a szolgáltatást. A felnőttképzési referens egyéni tájékoztatást ad a szolgáltatást igénybevevőnek.

Felmérjük, az ügyfélnek milyen elvárásai vannak a képzésünkkel kapcsolatban. A szerzett tapasztalatokat az oktatók felé továbbítjuk.

Képzési tanácsadás:

A képzési tanácsadás célja:

 • a résztvevők teljes körű informálása a képzési programról, a megszerezhető ismeretekről, az oktatók és a képzésért felelős elérhetőségéről,
 • a képzés alapadatai mellett a támogatási, finanszírozási, továbblépési lehetőségek ismertetése,
 • az érdeklődő képességeihez és igényeihez mért kínálat kialakítása,
 • a tanfolyami díj fizetési ütemezésével és a részletfizetés elosztásával kapcsolatos információkat aktualizálása,
 • a képzés, valamint a szakmai vizsgáztatás menetének megismertetése.

A szolgáltatást a képzésért felelős vezető, az oktatók, a képzési referens végzi.

A tanácsadás történhet személyesen, telefonon vagy interneten keresztül.

 

ELKELYEZKEDÉSI TANÁCSADÁS

Cél: Segíteni a tanulót, és az érdeklődő ügyfelet önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében.

Tisztázandó kérdések:

 • Mire vagyok képes?
 • Mit szeretnék csinálni?
 • Milyen feltételeknek kell megfelelnem, hogy az adott szakterületen dolgozhassak?
 • Eleget tudok e tenni a feltételeknek? Iskolai végzettségem, fizikai és szellemi képességem, kitartásom, empátiakészségem, koncentráció készségem stb. megfelelő-e?
 • A képzésről megfelelő információval rendelkezem-e?

Az elhelyezkedési tanácsadás során a lehetőségek és az igények összehangolásával, az elhelyezkedéssel kapcsolatos nehézségek, és buktatók ismertetésével a tanácsadó javaslatot tesz az egyén számára:

 • a pályázati tevékenység, az önéletrajzírás és az interjúra felkészülés témakörökben,
 • alternatívákat kínálni a sikeres elhelyezkedéshez, naprakész munkaerő-piaci helyzetre építve, az egyéni adottságokat figyelembe véve.

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni.

A tanácsadás történhet személyesen, telefonon vagy interneten keresztül.

 

 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK
 

A szolgáltatás célja: felkészíteni az elhelyezkedni kívánó felnőttet korszerű álláskeresési technikák elsajátítására és alkalmazására, a ma használatos önéletrajz fajták és interjúszituációk megismerésére.

A szolgáltatás tartalma:

 • Álláskeresés, képzési információkeresés az interneten: A szolgáltatás része, hogy tematikus listáját aduk az érdeklődő kezébe, megmutatjuk, hogy ennek segítségével hogyan, milyen információt szerezhet, hogy munkához jusson.
 • Motivációs levél írása: Mintát adunk az érdeklődő kezébe és kérésére segítünk a levél megírásában.
 • Önéletrajz írása: Többféle példát mutatunk be a korszerű önéletrajzra, segítséget nyújtunk az EuroPass önéletrajz megírásában.
 • Állásinterjú: Segítséget nyújtunk az állásinterjúra való felkészüléshez (megjelenés, magatartás, lehetséges kérdések, stb.).
 • Az álláskeresési technikák elsajátításával és alkalmazásával az egyén képes lesz:
 • felmérni saját munkaerő-piaci szerepét,
 • információt szerezni a képzettségének megfelelő álláslehetőségekről,
 • motivációs levelet írni,
 • önéletrajzát és pályázatát elkészíteni,
 • a felvételi beszélgetésen megfelelően és hatékonyan kommunikálni,
 • munkába álláshoz kapcsolódó jogi kérdésekben eligazodni.

A tanácsadást igény szerint a képzésért felelős oktató végzi.

A tanácsadás formája: csoportos és / vagy egyéni.

A tanácsadás történhet személyesen, telefonon vagy interneten keresztül.

Hírek

Online jelentkezés