+36 30 kattints kattints

Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 

Cégnév:                       Vokk-Mv Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft.

Székhely:                    2462 Martonvásár Boglárka utca 1 /7

Cégjegyzékszám:        07-09-014263

Adószám:                    14240209-1-07

Képviselő:                   Németh Krisztina

Telefonszám:              0630/2267134

E-mail cím:                  kikepzokozpont@gmail.com

Honlap:                       www.vokk.hu 

(a továbbiakban: Társaság)
 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
 

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
   
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
   
 • „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
   
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
   
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
   
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
   
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
   
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
   

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
 

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 • Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
   
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
   
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
   
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat kijavítsák vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
   
 • A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
   
 • A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
   
 • A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)
   

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI
 

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.
   

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA
 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 • a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
 • a Társaság képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.
   

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”)

 

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

 

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)
   

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
 • Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

 

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

A Felügyeleti hatóság:
 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • +36(1) 391 1400
 • ugyfelszolgalat@naih.hu

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 • a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,
 • a Társaság minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Társaság törli az adatot.
   

 

A TÁRSASÁG HONLAPJAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság az üzemeltetett honlapjain alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a honlapok a felhasználók számítógépén helyeznek el. A sütik használatáról, az alkalmazott sütik fajtáiról és az azokról való részletes ismeretszerzés lehetőségeiről a Társaság a honlapjain a sütik alkalmazásáról szóló figyelmeztetésben a rákattintásra nyíló TOVÁBBI INFORMÁCIÓK menüpontban ad tájékoztatást.

A Társaság valamennyi honlapján lehetőséget ad az általa folytatott képzésekkel kapcsolatos kérdések feltételére, illetve a képzésekre való feliratkozásra.

 

A kérdésfeltétel, illetve a feliratkozás érdekében kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett neve,
 • az érintett telefonszáma,
 • az érintett email címe,
 • az üzenetben megadott további személyes adat.
   

Az adatkezelés célja: az érintett által feltett kérdésekre történő válaszadás megadásának lehetősége, illetve a tanfolyamra való jelentkezés adminisztrációjának beindítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez, amelyet az adatok megadása melletti chat boksz bejelölésével ad meg. A chat bokszot előre bejelölni tilos!

Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdésre való végleges válasz elfogadásának időpontja, illetve a jelentkezési adminisztráció lezárulásának időpontja. A Társaság ezekben az időpontokban az ebből a célból folytatott adatkezelést megszünteti és az adatokat törli. Amennyiben a korábban csak kérdést feltevő érintett későbbi tanfolyamra való jelentkezése érdekében kifejezetten kéri az adatai tovább kezelését, megfelelő kezelési időtartam meghatározásával a Társaság az adatokat tovább kezeli.

A Társaság a Vokk-Mv.hu című honlapján lehetőséget ad hírlevélre való feliratkozásra is.

Az így kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett neve,
 • az érintett email címe.

Az adatkezelés célja: a hírlevél továbbíthatóságának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amit a hírlevélre jelentkezés melletti üres chat boksz bejelölésével ad meg.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Az érintett hozzájárulását a Társaság email címére küldött üzenetével vonhatja vissza. A Társaság ebben az esetben további hírleveleket az érintettnek nem küld és törli az érintett hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait.

 

A Társaság honlapjain Adatvédelmi Tájékoztatóban teszi közzé a honlapokkal kapcsolatos adatkezelésének részletes szabályait.

 

 

A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve,
 • születési neve,
 • születési ideje,
 • születési helye,
 • anyja leánykori neve,
 • adóazonosító jele,
 • TAJ száma,
 • személyi ig. száma,
 • lakcím kártya száma,
 • lakcíme,
 • képesítési adatai,
 • telefonszáma,
 • a pályázat elnyerése szempontjából releváns adatok,
 • a Társaság az álláspályázatot benyújtótól erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem kéri.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a munkahely elnyerése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, személyzeti és munkaügyi kérdésekkel foglalkozó ügyintézője.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább.

A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

 

 

 

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A kezelt személyes adatok:

 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
 • a szerződött személy születési helye és ideje,
 • a szerződött személy anyja leánykori neve,
 • a szerződött személy TAJ száma,
 • a szerződött személy végzettséget igazoló bizonyítványainak száma,
 • a szerződött személy munkahelye,
 • a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
 • a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
 • az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a szerződött személy vagy egyéni vállalkozó telefonszáma, email címe,
 • a díjazás összege,
 • a bankszámla száma,
 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó aláírása.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, kapcsolattartás.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés tartama, illetve a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A szerződés megkötésekor a Társaság ügyvezetője, illetve az általa megbízott személy tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról. Tájékoztatást ad továbbá az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Társaság adatkezelési szabályai bővebben megismerhetők a Honlapon közzétett, illetve a nála lévő Adatvédelmi tájékoztatóból.

 

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE
 

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve,
 • beosztása,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • aláírása.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony tartama és az azt követő 5év, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8év.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

 

A szerződés megkötésekor a Társaság ügyvezetője, illetve az általa megbízott személy tájékoztatja a vele szerződő jogi személy természetes személy képviselőjét az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról. Tájékoztatást ad továbbá az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Társaság adatkezelési szabályai bővebben megismerhetők a Honlapon közzétett, illetve a nála lévő Adatvédelmi tájékoztatóból.

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL OKTATOTT TERMÉSZETES SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság felnőttképzés keretében személy- és vagyonőr képzést folytat (OKJ szám: 32 861 01), amelynek célja a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli, államilag elismert szakmai képzés nyújtása.

Az oktatási folyamat során kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett személy neve,
 • születési neve,
 • születési helye, ideje,
 • anyja leánykori neve,
 • állampolgársága,
 • TAJ száma,
 • lakcíme, irányítószáma,
 • telefonszáma, email címe,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye,
 • az előzetesen megszerzett ismeretekre vonatkozó nyilatkozat tartalma,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum száma,
 • tanulói azonosító száma,
 • a büntetlen elő életről, illetve a büntetőeljárás alatt nem állásról szóló nyilatkozat tartalma,
 • a 243/2011.(XI.22.) kormányrendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium részére kitöltött statisztikai adatlap tartalma.
   

Az adatkezelés célja: a felnőttoktatás bonyolítása.

Az adatkezelés jogi alapja: a felnőttoktatásról szóló jogszabály előírásai.

Az adatkezelés időtartama: az oktatási folyamat lezárulásától számított 5 év.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság oktatási folyamatában résztvevő alkalmazottai, alvállalkozói, szerződéses foglalkoztatottjai. A képzések érintettjeinek adatai tekintetében közös adatkezelés valósul meg a Társaság és a Társasággal együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést nyújtó más gazdasági társaságok, továbbá az állami felnőttoktatásban résztvevő vizsgáztató- bizonyítvány kiállító és statisztikai adatkezelő szervezetek között. A Társaság az érintettek adatait jogszabályi rendelkezések alapján továbbítja a társ adatkezelőkhöz.

Társ adatkezelők:

 • Együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést nyújtó más gazdasági társaságok,
 • Felnőttoktatási Információs Rendszer,
 • Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
 • OSAP statisztikai felület.

A Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatok felvételekor közli az érintettel az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és az adatok címzettjeit, valamint az adattovábbítás címzettjeit. Tájékoztatást ad az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

Hírek

Online jelentkezés