+36 30 kattints kattints

Adatkezelési tájékoztató, Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 

Cégnév:                       Vokk-Mv Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft.

Székhely:                    2462 Martonvásár Boglárka utca 1 /7

Cégjegyzékszám:        07-09-014263

Adószám:                    14240209-1-07

Képviselő:                   Németh Krisztina

Telefonszám:              0630/2267134

E-mail cím:                  kikepzokozpont@gmail.com

Honlap:                       www.vokk.hu 

(a továbbiakban: Társaság)
 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
 

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
   
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
   
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
   
 • „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
   
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
   
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
   
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
   
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
   
 • „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
   
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
   

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
 

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 • Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és a többi dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)
   
 • A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)
   
 • Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)
   
 • A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat kijavítsák vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)
   
 • A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)
   
 • A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)
   
 • A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)
   

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI
 

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.
   

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA
 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 • a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,
 • a Társaság képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,
 • személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,
 • amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,
 • a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,
 • a személyes adatok kezelésének időtartamáról,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,
 • amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.
   

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („az érintett hozzáférési joga”)

 

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („az érintett helyesbítéshez való joga”)

 

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:

 • a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („az érintett törléshez – elfeledtetéshez – való joga”)
   

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.
 • Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

 

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítsa. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

A Felügyeleti hatóság:
 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • +36(1) 391 1400
 • ugyfelszolgalat@naih.hu

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 • a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,
 • amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,
 • a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,
 • ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,
 • a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést,
 • a Társaság minden olyan esetben, amikor jogszabály kötelezően nem rendezi az adatkezelés időtartamát, 3 évenként felülvizsgálja a további adatkezelés szükségességét és erről az érintettet írásban értesíti, amennyiben a további adatkezeléshez szükség van az érintett hozzájárulásához, azt bekéri az érintettől. Amennyiben a megkeresésre az érintett nem válaszol, vagy a hozzájárulását megtagadja, a Társaság törli az adatot.
   

 

A TÁRSASÁG HONLAPJAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság az üzemeltetett honlapjain alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie ), amelyeket a honlapok a felhasználók számítógépén helyeznek el. A sütik használatáról, az alkalmazott sütik fajtáiról és az azokról való részletes ismeretszerzés lehetőségeiről a Társaság a honlapjain a sütik alkalmazásáról szóló figyelmeztetésben a rákattintásra nyíló TOVÁBBI INFORMÁCIÓK menüpontban ad tájékoztatást.

A Társaság valamennyi honlapján lehetőséget ad az általa folytatott képzésekkel kapcsolatos kérdések feltételére, illetve a képzésekre való feliratkozásra.

 

A kérdésfeltétel, illetve a feliratkozás érdekében kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett neve,
 • az érintett telefonszáma,
 • az érintett email címe,
 • az üzenetben megadott további személyes adat.
   

Az adatkezelés célja: az érintett által feltett kérdésekre történő válaszadás megadásának lehetősége, illetve a tanfolyamra való jelentkezés adminisztrációjának beindítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez, amelyet az adatok megadása melletti chat boksz bejelölésével ad meg. A chat bokszot előre bejelölni tilos!

Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdésre való végleges válasz elfogadásának időpontja, illetve a jelentkezési adminisztráció lezárulásának időpontja. A Társaság ezekben az időpontokban az ebből a célból folytatott adatkezelést megszünteti és az adatokat törli. Amennyiben a korábban csak kérdést feltevő érintett későbbi tanfolyamra való jelentkezése érdekében kifejezetten kéri az adatai tovább kezelését, megfelelő kezelési időtartam meghatározásával a Társaság az adatokat tovább kezeli.

A Társaság a Vokk-Mv.hu című honlapján lehetőséget ad hírlevélre való feliratkozásra is.

Az így kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett neve,
 • az érintett email címe.

Az adatkezelés célja: a hírlevél továbbíthatóságának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, amit a hírlevélre jelentkezés melletti üres chat boksz bejelölésével ad meg.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Az érintett hozzájárulását a Társaság email címére küldött üzenetével vonhatja vissza. A Társaság ebben az esetben további hírleveleket az érintettnek nem küld és törli az érintett hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait.

 

A Társaság honlapjain Adatvédelmi Tájékoztatóban teszi közzé a honlapokkal kapcsolatos adatkezelésének részletes szabályait.

 

 

A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság ebben a feladatkörében eljárva kezeli a hozzá felvételre jelentkező természetes személyek adatait.

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve,
 • születési neve,
 • születési ideje,
 • születési helye,
 • anyja leánykori neve,
 • adóazonosító jele,
 • TAJ száma,
 • személyi ig. száma,
 • lakcím kártya száma,
 • lakcíme,
 • képesítési adatai,
 • telefonszáma,
 • a pályázat elnyerése szempontjából releváns adatok,
 • a Társaság az álláspályázatot benyújtótól erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem kéri.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a munkahely elnyerése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, személyzeti és munkaügyi kérdésekkel foglalkozó ügyintézője.

Az adatok kezelésének időtartama: a jelentkezés, a pályázat elbírálásáig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatait törölni kell, ugyanígy kell eljárni annak a pályázónak az adataival, aki a pályázat időtartama alatt a pályázatát visszavonta.

A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait a Társaság csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább.

A hozzájárulást a felvételi eljárás lezárásáról küldött értesítésben kéri a Társaság megfelelő határidőt hagyva a válaszra. Ebben meg kell határozni a tovább kezelés ésszerű időtartamát is. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatait a Társaság törli.

 

 

 

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A kezelt személyes adatok:

 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,
 • a szerződött személy születési helye és ideje,
 • a szerződött személy anyja leánykori neve,
 • a szerződött személy TAJ száma,
 • a szerződött személy végzettséget igazoló bizonyítványainak száma,
 • a szerződött személy munkahelye,
 • a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,
 • a szerződött személy adóazonosító jele vagy az egyéni vállalkozó adószáma,
 • az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,
 • a szerződött személy vagy egyéni vállalkozó telefonszáma, email címe,
 • a díjazás összege,
 • a bankszámla száma,
 • a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó aláírása.

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, kapcsolattartás.

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokkal megbízott adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés tartama, illetve a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8 év.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

A szerződés megkötésekor a Társaság ügyvezetője, illetve az általa megbízott személy tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról. Tájékoztatást ad továbbá az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Társaság adatkezelési szabályai bővebben megismerhetők a Honlapon közzétett, illetve a nála lévő Adatvédelmi tájékoztatóból.

 

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE
 

A kezelt személyes adatok:

 • a természetes személy neve,
 • beosztása,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • aláírása.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője és könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója.

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony tartama és az azt követő 5év, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok esetében 8év.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok ne kerüljenek bele harmadik személyekkel folytatott üzleti vagy egyéb célú kommunikációba.

 

A szerződés megkötésekor a Társaság ügyvezetője, illetve az általa megbízott személy tájékoztatja a vele szerződő jogi személy természetes személy képviselőjét az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról. Tájékoztatást ad továbbá az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Társaság adatkezelési szabályai bővebben megismerhetők a Honlapon közzétett, illetve a nála lévő Adatvédelmi tájékoztatóból.

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL OKTATOTT TERMÉSZETES SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

A Társaság felnőttképzés keretében személy- és vagyonőr képzést folytat (OKJ szám: 32 861 01), amelynek célja a felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli, államilag elismert szakmai képzés nyújtása.

Az oktatási folyamat során kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett személy neve,
 • születési neve,
 • születési helye, ideje,
 • anyja leánykori neve,
 • állampolgársága,
 • TAJ száma,
 • lakcíme, irányítószáma,
 • telefonszáma, email címe,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye,
 • az előzetesen megszerzett ismeretekre vonatkozó nyilatkozat tartalma,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum száma,
 • tanulói azonosító száma,
 • a büntetlen elő életről, illetve a büntetőeljárás alatt nem állásról szóló nyilatkozat tartalma,
 • a 243/2011.(XI.22.) kormányrendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium részére kitöltött statisztikai adatlap tartalma.
   

Az adatkezelés célja: a felnőttoktatás bonyolítása.

Az adatkezelés jogi alapja: a felnőttoktatásról szóló jogszabály előírásai.

Az adatkezelés időtartama: az oktatási folyamat lezárulásától számított 5 év.

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság oktatási folyamatában résztvevő alkalmazottai, alvállalkozói, szerződéses foglalkoztatottjai. A képzések érintettjeinek adatai tekintetében közös adatkezelés valósul meg a Társaság és a Társasággal együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést nyújtó más gazdasági társaságok, továbbá az állami felnőttoktatásban résztvevő vizsgáztató- bizonyítvány kiállító és statisztikai adatkezelő szervezetek között. A Társaság az érintettek adatait jogszabályi rendelkezések alapján továbbítja a társ adatkezelőkhöz.

Társ adatkezelők:

 • Együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzést nyújtó más gazdasági társaságok,
 • Felnőttoktatási Információs Rendszer,
 • Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
 • OSAP statisztikai felület.

A Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatok felvételekor közli az érintettel az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát és az adatok címzettjeit, valamint az adattovábbítás címzettjeit. Tájékoztatást ad az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

Hírek

Biztonsági őr tanfolyam

Biztonsági őr tanfolyam az ország 31 pontján

  Biztonsági őrnek lenni nem csupán egy szakma, hanem egy színes, izgalmas és kihívásokkal teli hivatás, amit mi nagyon is komolyan veszünk. A nálunk végzett hallgatók biztosak lehetnek benne, hogy újdonsült biztonsági őrként a legjobb tudásanyaggal kerülnek ki a munkaerőpiacra, Kiképző Központunk hírneve pedig garantálja, hogy a munkaadók is lelkesen fogadják majd jelentkezésed! De miért is mondjuk ezt? Ismerd megjobban, mit kínálunk biztonsági őr tanfolyamainkon, és jelentkezz még ma!      Jelentkezz most!     Jelentkezés a biztonsági őr tanfolyamra Jelentkezésed január végéig várjuk szeretettel februárban induló tanfolyamainkra országszerte. A tanfolyamok pontos időpontjáról kérlek érdeklődj kollégáinknál!    Biztonsági őr tanfolyam árak – mennyibe kerül a vagyonőr képzés és a vizsga? Biztonsági őr tanfolyamunkra való jelentkezésedkor biztos lehetsz benne, hogy a tanfolyam ára hamar, akár már az első hónapban megtérül majd új szakmádban való elhelyezkedésed után.    Vidéki biztonsági őr tanfolyamaink ára: 120 000 Ft  Budapesti biztonsági őr tanfolyamunk ára: 100 000 Ft  Vizsgadíj: 40 000 Ft (a vizsgáztatást a Belügyminisztérium Vizsgaközpontja végzi)  Minden tanulónk 5000 forint kedvezményt kap a fegyvervizsga árából! Ha egy összegben kifizeted a tanfolyam árát 5000 forint kedvezményt kapsz!  Biztonsági őr tanfolyam – részletfizetésre is! Nem áll rendelkezésedre ekkora összeg? Nem probléma, hiszen minden biztonsági őr tanfolyamunkon részt vevő hallgatónknak kamatmentes részletfizetést biztosítunk, melynek keretén belül a tanfolyam díját három részletben térítheted meg (az első részletet beiratkozáskor, a második két részletet a tanfolyam ideje alatt kérjük).    A biztonsági őr tanfolyam időtartama Biztonsági őr tanfolyamunk 3,5 hónapot vesz igénybe, mely során az új rendszerben sajátíthatod el a szakmát.  2020 december 31-től a korábban üzemelő OKJ-s Személy és vagyonőr képzés megszűntével a tananyagot racionalizálták. Helyébe egy sokkal összetettebb, fejlettebb szakképesítés megszerzésére irányuló biztonsági őr képzés (hivatalos nevén: személy- és vagyonőr képzés) lépett, amelyen a korábban megkövetelt 40 órás gyakorlati képzés már nem követelmény. Ehelyett egy 200 órás koncentrált tanfolyam során tanulhatsz ki új szakmát!    Biztonsági őr tanfolyam helyszínek Biztonsági őr tanfolyamainkat az ország 31 pontján szervezzük, így lakóhelyedhez közeli nagyvárosban tanulhatsz.    Tanfolyami helyszíneink a következők:  Ajka Békéscsaba Budapest Debrecen Dorog Dunaújváros Eger Esztergom Gyöngyös Győr Hódmezővásárhely Jászberény Kaposvár Kecskemét Keszthely Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pápa Pécs Salgótarján Siófok Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg   Biztonsági őr tanfolyam: a jelentkezés feltételei Biztonsági őr tanfolyamunkra az alábbi feltételekkel jelentkezhetsz: -    betöltött 18. életév -    cselekvőképesség -    alapfokú iskolai végzettség -    büntetlen előélet (amely a biztonsági őr tanfolyam elvégzésének ugyan nem feltétele, de az igazolvány kiállításához szükséges)   Jelentkezz most!   Biztonsági őr tanfolyam a Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központnál Biztonsági őr tanfolyamaink, más néven személy- és vagyonőr képzéseink esetében a legmagasabb minőségre törekszünk. Kiképző Központunkban nem is foglalkozunk más szakmákkal: a terület nálunk teljes hangsúlyt kap, hogy végzett hallgatóink mindig a legjobbat kaphassák! Hogy mit kínálunk Neked a biztonsági őr tanfolyamon? Mutatjuk…   A nálunk végzett biztonsági őrök magasan képzettek, és jól felkészültek. Tanulóink szakmai vizsgáztatását a Belügyminisztérium végzi, így a biztonsági őr tanfolyamunkon végzett hallgatók joggal lehetnek büszkék teljesítményükre. A VOKK személy- és vagyonőr képzései (biztonsági őr tanfolyamai) közismertek és elismertek - ezt a színvonalat a munkáltatók is értékelik, így biztos lehetsz benne, hogy hamar állást is találsz majd új végzettségeddel!    Többet adunk, mint amit más biztonsági őr tanfolyamon kapnál.  Biztonsági őr tanfolyamunk hallgatóinak igyekszünk minden hasznos tudást átadni annak érdekében, hogy valóban piacképes szakmát kapjanak kezükbe. Ennek keretén belül nálunk a biztonsági őr tanfolyam nem csupán a jogszabályban előírt tananyagokat tartalmazza, de diákjaink egy saját fejlesztésű tankönyvet is kézhez kapnak, amelyben rengeteg extra tudást is felhalmoztunk! Ha mindez nem lenne elég indok, hogy biztonsági őr tanfolyamunkat válaszd akkor eláruljuk, hogy hallgatóinknak ezen felül egy kb. 200 videót tartalmazó online tananyagot is biztosítunk, melyből még többet nyerhetnek.    Bárhol élsz is, találsz a közeledben számodra megfelelő biztonsági őr tanfolyamot!  Pontosan tudjuk, hogy számít a lokáció. Miskolcról talán nem lenne kényelmes feljárnod Budapestre, ahogy Pécsről sem biztos, hogy megvalósítható részvételed a biztonsági őr tanfolyamon. Éppen ezért mi az ország 31 pontján tartunk biztonsági őr tanfolyamokat!    Nézd meg, hol indítjuk tanfolyamainkat idén is!     Biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát vállalunk!  Pénzedet nem kell kockára tenned – hiszen a siker csak rajtad áll! Hogy ebben biztos lehess,  biztonsági őr tanfolyamainkra garanciát is vállalunk. Amennyiben a tanfolyam során egyetlen alkalomról sem hiányoztál, de ennek ellenére nem sikerül a vizsgád, visszafizetjük az oktatás árát.    Sőt, még ennél is tovább megyünk! Sikertelen vizsga esetén a következő biztonsági őr tanfolyamunkon ingyen részt vehetsz, és még a pótvizsga díját is átvállaljuk tőled!   
személy és vagyonőr tanfolyam választás

Hogyan válassz személy- és vagyonőr tanfolyamot, oktató céget?

Cégünk azt vallja, hogy ha egyszerre sok mindenbe belefogsz, akkor semmit se csinálsz elég jól. Ezért mi nem oktatunk pl. dajkákat, szakácsokat sem könyvelőket. A Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ csak és kizárólag személy- és vagyonőröket képez, de azt magas színvonalon.   Ennek alátámasztására olvasd el tanulóink véleményét az oktatómunkánkról, cégünkről IDE kattintva.    A Programkövetelmény keretjellegű, nem sorolja fel tételesen a kötelezően elsajátítandó tananyagot, csak témaköröket, kompetenciákat ad meg. Ennek eredményeként oktatócégenként változik, hogy milyen mélységben és részletességgel végzik a résztvevők képzését. Tehát cégenként eltérő a megszerezhető tudás mennyisége és minősége. Az óraszám azonos, csak nem mindegy, hogy mennyi időd van felkészülni a vizsgára és a mindennapokban is használható tudást kapsz-e, vagy csak elveszik a pénzed és cserébe átrugdosnak a vizsgán. Mi azt szeretnénk, ha a képzéseink résztvevői használható tudást szereznének és ezáltal a vizsgán és a munkában is megállnák a helyüket. Ezért Cégünk nem tart 1,5-2 hónapos úgynevezett intenzív tanfolyamokat. Nem tartunk „Online”-nak hívott képzéseket, ahol sok esetben nincs élő kapcsolat az oktatóval, csak előre felvett videók formájában kapják meg a képzésben résztvevők a tananyagot esetleg mellé egy tankönyvet és magukra vannak hagyva a felkészülésben. Ezzel szemben cégünk vegyes rendszerű képzést kínál 3,5 hónapos időtartamban. Az új tananyag feldolgozása jelenléti oktatás formájában, tantermi keretek között folyik. Emellé a résztvevők távoktatás formájában az interneten olyan videós tansegédletet kapnak, ami teljes egészében lefedi a tananyagot. Az eredményes felkészüléshez részletes, gyakorló feladatokat is tartalmazó tankönyvet biztosítunk. Az általunk alkalmazott képzési formának köszönhetően a cégünkhöz beiratkozott személyek mindegyike sikeresen veszi az akadályokat mid a vizsgán, mind későbbiekben a munkavégzés során.   Az oktatócég kiválasztásánál azt is számításba kell venned, hogy hol fogsz vizsgázni. Az új rendszerben elválik a képzés és a vizsgáztatás. Az oktatócégeknek addig tart a feladatuk, hogy leadják a tananyagot és a tanfolyam befejezését követően kiállítják a képzésben résztvevők számára a tanfolyam elvégzését igazoló Tanúsítványt.   A Tanúsítvány birtokában be kell jelentkezned a Belügyminisztérium akkreditált Vizsgaközpontjához. Kérsz egy vizsgaidőpontot, elutazol Remeteszőlősre és ott levizsgázol. Ez a rosszabbik eset, mert itt neked kell intézned a vizsgádat és egy alkalommal Remeteszőlősre kell utaznod egy olyan rendőrségi létesítménybe, ami tömegközlekedési eszközökkel nehezen megközelíthető. (A nagy budapesti tömegközlekedési csomópontoktól több átszállással kb. 40 perc, egy óra az utazás.) Ebben az esetben a tanfolyam díján és a vizsgadíjon felül még sok ezer forintot is el kell költened utazási költségként, nem beszélve a utazásra szánt időről.   Az online tanfolyamok nagy része is hasonlóképpen zajlik, de jobb esetben a képzők megszervezik a vizsgát egy kis bökkenővel. A végzettek az ország több városából/falvából jönnek, amik akár több száz kilométer távolságra lehetnek egymástól. A vizsgabizottság nem fog utazni azért, hogy 4-5 ember levizsgázhasson, hanem neked kell egy olyan városba utaznod, ahova az oktatócég összegyűjti a vizsgázókat. Ez a helyszín akár több megyényi távolságra is lehet a lakhelyedtől. Az utazás miatt ebben az esetben is jelentős többletköltséggel jár a végzettség megszerzése, melyet a jelentkezéskor még nem ismersz.   Cégünk azt vállalja, hogy a tanfolyam helyszínén, vagy kisebb létszám esetén a hozzá legközelebbi tanfolyami helyszínünkön megszervezi a vizsgát, hogy neked a lehető legkevesebb utazással, kellemetlenséggel és anyagi ráfordítással járjon a vizsga letétele.     Miért érdemes tehát a mi cégünket választani? •    Több, mint 10 éve szervezünk tanfolyamokat. •    Képzéseink a törvényben meghatározott előírásoknak maximálisan megfelelnek, minden engedéllyel, bankgaranciával rendelkezünk. •    Kedvező áron biztosítjuk tanfolyamainkat. •    Úgy szolgáltatunk minőségi tudást, hogy közben minden költséget alacsonyan tartunk, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a tanfolyam. •    Biztosítjuk, hogy pár hónap alatt szakmai végzettséget szerezz, mellyel rövid idő alatt, gyorsan el tudsz helyezkedni. •    Megfelelő óraszámban, minőségi oktatók bevonásával tanítjuk meg a szakmai és egyéb, kapcsolódó ismereteket. •    Oktatóink jól felkészültek, gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. •    Korszerű, naprakész ismeretanyagot tartalmazó tankönyvet, és a tanultak elmélyítéséhez videós tananyagot is biztosítunk. •    A képzés költségeire kamatmentes részletfizetési lehetőséget nyújtunk. •    A BM Vizsgaközponttal kötött Együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújtunk a képesítő vizsga megszervezéséhez, melynek eredményeként  a vizsgaközpont a képzéseink helyszínére delegálja a vizsgabizottságokat. •    Minőségirányítási rendszerünkben folyamatosan mérjük a képzésben résztvevők elégedettségét, hogy mindig tudjuk javítani, a képzés színvonalát. •    A vizsgát követően tanácsadással, tájékoztatással segítjük a nálunk végzetteket az igazolvány kiváltásával, állásinterjúval, szakmai önéletrajz elkészítésével, elhelyezkedéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben.  
Tudnivalók a képesítő vizsgáról

Tudnivalók a képesítő vizsgáról

A képesítő vizsgát a Belügyminisztérium Vizsgaközpontja hajtja végre. 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. Tel.: +36 (26) 795-927, BM 24-604 E-mail: info@bmvizsgakozpont.hu   A következőkben idézzük a vizsgázókra vonatkozó részleteket a BM Vizsgaszervezési szabályzatából.   „BM VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZERVEZÉSI SZABÁLYZATA Értelmező rendelkezések 5) Jelen szabályzat vonatkozásában: a)    szakmai képzés: felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre felkészítő képzés; b)    képesítő vizsga: szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga; c)    programkövetelmény: a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett, szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés követelményeit tartalmazó program; d)    képesítő vizsgára bocsátás követelménye: a képesítő vizsga megkezdésének feltétele, amely a szakmai képzés programkövetelményében kerül meghatározásra; e)    interaktív (írásbeli) vizsga: számítógép vagy papír alapú feladatlap használata útján végrehajtott vizsgatevékenység; f)    húzótétel: a projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtása során a vizsgázó által véletlenszerűen választott megoldandó feladat leírása; g)    beilleszkedési, tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő személy: aki ezt megállapító írásos szakértői véleménnyel rendelkezik; h)    vizsgáról történő igazolatlan távolmaradás: ha valaki a második, vagy azt követő vizsgáján sem jelenik meg és a vizsgát megelőző 5. naptári napig hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy az előző vizsgáról történő hiányzása és az értesítési kötelezettségének elmulasztása önhibáján kívül történt. Az önhiba megítélésében a BM Vizsgaközpont vezetője, akadályoztatása esetén pedig annak helyettese dönt; i)    értesítési kötelezettség: aki valamely ok miatt a vizsgáján nem tud részt venni, vagy arra csak késve tud megérkezni, az ok felismerését követően köteles arról a BM Vizsgaközpontot haladéktalanul (amint erre lehetősége nyílik) értesíteni. Az értesítést a képzőn keresztül is megteheti.   II. FEJEZET A KÉPESÍTŐ VIZSGA Vizsgára történő jelentkezés 6) A képzésben részt vevő személy képesítő vizsgára történő jelentkezési szándékát az 1. számú melléklet szerinti „Jelentkezési lap képesítő vizsgára” nyomtatvány kitöltésével és BM Vizsgaközpont részére történő megküldésével jelzi, melyhez csatolni kell az adott szakmai képzés programkövetelményében a képesítő vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott dokumentumokat.    7) A képzésben részt vevők képesítő vizsgára történő jelentkezése képző intézmény közreműködésével is történhet. A vizsgára történő jelentkezési folyamat segítése céljából képző a képzésre jelentkezőktől kérjen felhatalmazást, hogy személyes adataikat kezelhesse és a BM Vizsgaközpont felé továbbíthassa. Képző intézmény az általa folytatott szakmai képzések képesítő vizsgáinak végrehajtása iránti igényét a szabályzat 2. számú melléklete szerinti vizsgabejelentő szándéknyilatkozat kitöltésével és megküldésével jelzi BM Vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentő szándéknyilatkozatnak legkésőbb a képesítő vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie BM Vizsgaközponthoz.   8) Amennyiben képző intézmény útján kerül sor a képzésben részt vevők képesítő vizsgára történő jelentkezésére, úgy képző intézmény gondoskodik a képzésben részt vevők által kitöltött jelentkezési lapoknak, valamint az adott szakmai képzés programkövetelményében a képesítő vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott dokumentumoknak BM Vizsgaközpont részére történő megküldéséről. A jelentkezési lapoknak, valamint a vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumoknak legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőzően legalább 5 naptári nappal korábban be kell érkezniük BM Vizsgaközponthoz. Ettől való eltérést a BM Vizsgaközpont vezetője kérelemre engedélyezhet.   Vizsgacsoportok kialakítása, a vizsga időpontjának kijelölése 9) BM Vizsgaközpont a jelentkezési lapok beérkezését követően kialakítja a vizsgacsoportokat. A vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a 38 főt.   10) BM Vizsgaközpont vezetője – képző intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján – kijelöli a képesítő vizsga időpontját és helyszínét, melyről közvetlenül, vagy képző intézmény útján tájékoztatja a képzésben részt vevőket.   11) A képesítő vizsga vizsgatevékenységei 07.00 és 19.00 óra között folytathatók le. Ettől való eltérést BM Vizsgaközpont vezetője engedélyezhet.   12) Ugyanazon vizsganapra – ha azt a programkövetelmény nem zárja ki – több vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. A nyolcórás időkeret számításakor a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni.   A vizsga előkészítése 18) A jegyző a képző intézménytől, illetve a vizsgára jelentkezőtől beérkezett dokumentumok alapján ellenőrzi a vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét. Ha a jegyző a megküldött dokumentumok tekintetében hiányosságot talál, hiánypótlásra hívja fel a képző intézményt, illetve a vizsgára jelentkezőt. Amennyiben a hiányosság az első vizsgatevékenység megkezdéséig nem kerül pótlásra, a vizsgára jelentkező a képesítő vizsgán nem vehet részt.   23) A jegyző a vizsga helyszínéről és időpontjáról, valamint a vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról a vizsgázókat is tájékoztatja a vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal. Ha a vizsgázók képesítő vizsgára történő jelentkezése képző intézmény közreműködésével történt, akkor a jegyző képző intézmény útján küldi meg vizsgázók részére a tájékoztatást.   26) Ha az interaktív (írásbeli) vizsgatevékenység vagy a projektfeladat végrehajtásául kijelölt vizsgahelyszín előre nem várt ok (pl.: csőtörés, viharkár) miatt alkalmatlanná válik a vizsga lefolytatására, akkor BM Vizsgaközpont vezetője haladéktalanul intézkedik új vizsgahelyszín kijelölésére, illetve biztosítására. A kijelölt új vizsgahelyszínről a jegyző haladéktalanul értesíti a vizsgabizottság tagjait és a vizsgázókat.   27) Amennyiben a megkezdett vizsgatevékenység végrehajtása során valamilyen előre nem látható esemény miatt (pl.: Rendőrség, Katasztrófavédelem, vagy más hatóság azonnali hatállyal végrehajtandó döntése) a vizsgahelyszínt el kell hagyni, és az adott időben másik vizsgahelyszín biztosítására tett intézkedés nem vezet eredményre, a vizsgát fel kell függeszteni és végrehajtását későbbi időpontra kell halasztani.   Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása 29) Az interaktív (írásbeli) vizsgafeladat végrehajtása alatt a vizsgateremben állandó felügyeletet kell biztosítani. A vizsgabizottság tagjain kívül felügyelő az lehet, aki a szakmai képzéshez jogszabályban előírt szakképzettséggel nem rendelkezik. A teremfelügyelőt BM Vizsgaközpont vezetője jelöli ki.   30) A vizsgázók vizsgaterembe történő beültetését megelőzően a teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, majd beülteti a vizsgázókat a vizsgaterembe. A beültetést követően rögzíti az ülésrendet a jegyzőkönyvben.   31) A vizsga megkezdése előtt a teremfelügyelő tájékoztatja a vizsgázókat a vizsga menetéről.   32) Az interaktív (írásbeli) vizsgára a vizsgáztatott szakmai képzés programkövetelményében meghatározott időtartam áll rendelkezésre. A vizsgázó az interaktív vizsgatevékenység megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet, és nem kaphat.   33) Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása számítógép használata útján történik, amely során a vizsgázónak a számítógép által – az adott szakmai képzés feladatait tartalmazó, a BM Vizsgaközpont adatbázisából – generált vizsgafeladatsort kell megoldania.   34) A vizsgázó – a helyszínen elhangzott tájékoztatásnak megfelelően – a belépéshez szükséges adatok beírását követően indíthatja el a feladatsort. A feladatsor megoldására rendelkezésre álló (a szakképesítés programkövetelményében meghatározott) időt a program az elindítását követően automatikusan visszaszámlálja, és kijelzi a még felhasználható időt.   35) A feladatsor megoldása során lehetőség van a válaszok javítására, feladatok későbbre halasztására, amelyet az informatikai program által adott utasításoknak megfelelően, értelemszerűen tehet meg a vizsgázó. A vizsga befejezése és a program vizsgázó általi lezárása után a kérdésekre adott válaszok megváltoztatására, korrigálására, módosítására már nincs lehetőség.   36) A vizsga lezárását követően a program megadja az elért érdemjegyet és a százalékos értékelést, melyet követően a vizsgázó megtekintheti a részletes javított feladatsort (az egyes kérdésekre adott válaszok helyességét).    37) A teremfelügyelőnek az interaktív (írásbeli) vizsga időtartama alatt a teremből ki és belépő vizsgázókat, a ki és belépés időpontjának megjelölésével rögzítenie kell a jegyzőkönyvben.   38) Az interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása során a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolítása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák elhárítása érdekében BM Vizsgaközpont vezetőjének engedélyével jelen lehet.   39) Amennyiben számítógép használatát igénylő interaktív (írásbeli) vizsga végrehajtása akadályba ütközik, és az akadály nem elhárítható, akkor a vizsgát papír alapú feladatlap használatával kell végrehajtani.   40) Az interaktív (írásbeli) vizsga papír alapú feladatlap használata útján történő végrehajtása esetén a tájékoztatást követően a feladatközlő lapokat, valamint a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó zárt borítékok sértetlenségének ellenőrzésére kerül sor, mely a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerül, az ellenőrző személyek adatainak és aláírásuknak felvételével egyidejűleg. Ezt követően kerül sor a feladatközlő lapokat tartalmazó boríték felbontására, és a feladatlapok vizsgázók részére történő kiosztására. A kiosztott feladatlapokra a szükséges adatok (pl.: vizsgázó neve) vizsgázók általi felírását követően, a teremfelügyelő jelzésének megfelelően kezdhető meg a feladatok megoldása. A teremfelügyelő a feladatlap kitöltésének pontos kezdő időpontját ismerteti a vizsgázókkal, mely időponttól számítva kell meghatározni – a programkövetelményben a vizsgatevékenység végrehajtására előírt idő figyelembevételével – a befejezés időpontját.   41) A vizsga időtartama alatt a vizsgázó teremből történő kilépésére a dolgozatának teremfelügyelő részére történő leadása esetén van lehetősége. A teremfelügyelőnek a teremből ki és belépő vizsgázókat, a ki és belépés időpontjának megjelölésével rögzítenie kell a jegyzőkönyvben és feladatközlő lapon. A vizsga befejezésekor a feladatlap leadásának időpontját a teremfelügyelő szintén rögzíti a jegyzőkönyvben és feladatközlő lapon.   42) A vizsga befejezését követően a kitöltött feladatlapok átadásra kerülnek, a javítási-értékelési útmutatót tartalmazó zárt borítékkal együtt, a javítási feladatokra kijelölt személy részére, aki a javítási, értékelési feladatokat a projektfeladat megkezdéséig elvégzi. A vizsgázó eredményét százalékban és érdemjegyben is ki kell fejezni, melyről a projektfeladat megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell. Az interaktív (írásbeli) vizsga eredményének megismeréséről a vizsgázók az 8. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban nyilatkoznak.   43) Az interaktív vizsgatevékenység közben, ha a teremfelügyelő szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását.   44) A teremfelügyelő haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot BM Vizsgaközpont vezetőjének, aki azt kivizsgálja és dönt a vizsgázó tekintetében a képesítő vizsga további vizsgatevékenységének folytathatóságáról. A szabálytalanság megtörténtét és az ezzel kapcsolatban hozott döntést a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.   A projektfeladat végrehajtása 45) A projektfeladat megkezdése előtt a jegyző ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát. A vizsgázók ezt követően tájékoztatást kapnak a vizsga menetéről, továbbá munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melynek megtörténtéről a 9. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv aláírásával nyilatkoznak. A vizsgatevékenység megkezdése után a vizsgázónak további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható.   46) A jegyző – a vizsgabizottság tagjainak korábbiakban megküldött projektfeladatnak megfelelő – húzótételeket, valamint a felkészüléshez a BM Vizsgaközpont bélyegzőjével ellátott jegyzetlapot biztosít.   47) A projektfeladatot a vizsgázó az általa véletlenszerűen kiválasztott húzótétel alapján, az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi.   48) A projektfeladat végrehajtására a vizsgáztatott szakmai képzés programkövetelményében meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére.   49) A projektfeladat a szükséges személyi és tárgyi feltételek – ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket – megléte esetén kezdhető meg és folytatható. A feltételek meglétét a feladat végrehajtását megelőzően a vizsgafelügyelő ellenőrzi.   50) A projektfeladat végrehajtás során a vizsgázó teljesítményét a programkövetelményben meghatározott szempontok figyelembe vételével kell minősíteni. A vizsgázó eredményét százalékban és érdemjegyben kell kifejezni.   51) Amennyiben a vizsgázó a projektfeladat megoldására elégtelen értékelést kapna, a vizsgabizottság döntése alapján póttételt húzhat. Póttétel húzása esetén a vizsgázó projektfeladatára adott értékelése elégségesnél jobb nem lehet.   A vizsgázó teljesítményének értékelése 53) A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként kell értékelni, a teljesítmény százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig kell elvégezni, tizedes jegy nem állapítható meg.   54) Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének érdemjegyben történő kifejezésére az adott szakképesítés programkövetelményében meghatározott értékelést kell alkalmazni.   55) A képesítő vizsga végső minősítését osztályzattal kell kifejezni. A végső eredményt az egyes vizsgatevékenységeken elért százalékos eredményekből a programkövetelményben meghatározott értékelési súlyaránynak megfelelően kell kiszámítani. Az értékelési súlyaránynak megfelelően kialakított százalékos eredmény érdemjegyben történő kifejezésére az Szkr. 290. § (2) bekezdésében foglaltak kell alkalmazni.   56) Sikertelen a képesítő vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen.   57) A képesítő vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont a vizsgabizottság útján hirdeti ki.   Az esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség biztosítása 58) A képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól – jogszabályban vagy programkövetelményben meghatározott kivétellel – nem adható felmentés. Amennyiben programkövetelmény az interaktív (írásbeli) vizsgarész alóli felmentést lehetővé teszi és a vizsgázó a vizsga megkezdése előtt benyújtott írásbeli kérelme alapján felmentést kap ennek teljesítése alól, úgy a képesítő vizsga érdemjegye – ha az érintett szakképesítés programkövetelménye másként nem rendelkezik – a projektfeladat eredménye alapján kerül megállapításra oly módon, hogy a projektfeladatra adott értékelés kerül beszámításra az interaktív (írásbeli) vizsga eredményéhez is.   A javítóvizsga és pótlóvizsga 72) Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki: a)    sikertelen képesítő vizsgát tett,  b)    a képesítő vizsgát igazolható ok nélkül megszakította, vagy  c)    szabálytalanság miatt a képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került.   73) Ha a programkövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen képesítő vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni.   74) Ha a vizsgázó a képesítő vizsgát megkezdte, de neki fel nem róható okból befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.   75) A megkezdett, de be nem fejezett, vagy a sikertelenül zárult vizsga esetén a vizsgázó részére a törzslappal egyező tartalmú törzslap-kivonat kerül kiadásara a vizsga lezárását követő 30 napon belül. A törzslap-kivonatot BM Vizsgaközpont vezetője írja alá és hitelesíti BM Vizsgaközpont körbélyegzőjével. 76) A javító és pótlóvizsga a programkövetelmény megváltozásáig, de legalább a képesítő vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos programkövetelmények szerint tehető le.   Bizonyítvány átvételére vonatkozó külön rendelkezések 87) A vizsgázók számára a képesítő vizsga a bizonyítványosztásig tart.   88) A vizsgáról bizonyítványosztás előtti eltávozás csak különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezhető, mely írásban megfelelő indokolással ellátva kérelmezhető. A kérelem BM Vizsgaközpont formanyomtatványán (14. számú melléklet) nyújtható be, mely nyomtatvány a vizsga jegyzőjétől kérhető.   89) A kérelem elbírálására – a jegyző véleményének meghallgatását követően – a vizsgabizottság 1. számú (ellenőrzési) feladatokat ellátó tagja jogosult.   90) Amennyiben a vizsgázó az 1. számú (ellenőrzési) feladatokat ellátó tag engedélye alapján  bizonyítványosztás előtt távozik a vizsgáról, a bizonyítványát írásbeli meghatalmazás alapján más személy átveheti. A meghatalmazás BM Vizsgaközpont formanyomtatványán (15. számú melléklet) nyújtható be, mely nyomtatvány a vizsga jegyzőjétől kérhető. A meghatalmazást a vizsgázónak a vizsgáról történő távozása előtt a jegyzőnek kell átadnia.   91) Meghatalmazás leadásának hiányában a képesítő bizonyítvány BM Vizsgaközpont székhelyén munkaidőben, a vizsga jegyzőjével előre egyeztetett időpontban vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján.   92) Amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány kiosztása előtt engedély nélkül távozik a vizsgáról, arról a jegyzőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell BM Vizsgaközpont vezetőjét.   93) BM Vizsgaközpont vezetője a jegyző beszámolója, valamint szükség esetén a vizsgabizottsági tagok meghallgatása alapján a körülményeket megvizsgálja és dönt arról, hogy a vizsgát érvényesnek fogadja el vagy a projektfeladat megismétlésére kötelezi a vizsgázót. A vizsga érvényessége vonatkozásában méltánylást érdemlő körülménynek a vizsgázónak fel nem róható ok tekinthető (pl.: a vizsgázót rosszullét miatt a vizsga helyszínéről mentő szállítja e)   Bizonyítvány másodlat 99) Névváltozás esetén, az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – a képzésben részt vevő személy kérelmére – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki.   100) A képesítő bizonyítványmásodlat az eredeti képesítő bizonyítvány pótlására szolgáló, a vizsgatörzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített közokirat.   101) A képesítő bizonyítványmásodlatnak – a névváltozás kivételével – szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti képesítő bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A képesítő bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a képesítő bizonyítványmásodlat kiadásának az okát, továbbá a Vizsgaközpont nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal és a Vizsgaközpont vezetőjének aláírásával.   102) Képesítő bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a vizsgatörzslapon fel kell tüntetni a kiadott képesítő bizonyítványmásodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti képesítő bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. 103) A képesítő bizonyítványról másodlatot sorszámozott képesítő bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiadni.   104) A bizonyítványmásodlatért jogszabályban meghatározott illetéket kell leróni.”
Online jelentkezés